E-mail: recruiting@adlainortye.com
Address: Building 6, 1008 Xiangwang Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China 311121